Mest frågade frågor om inomhusluften


Varför ska Klassanda tjänsten tas i bruk i kommunens alla skolor? Räcker det inte att endast de skolor med inomhusluftsproblem undersöks?

Det är mycket vanligt att kommunen känner till symtom från personalen och eleverna från en eller ett par skolor. Men i kommunen kan det också finnas skolor, där endast ett klassrum förorsakar symtom. En enskild elevs hälsorisk i ett enskilt klassrum kan vara lika allvarligt som en skola med många symtom.  Att hitta ett enskilt klassrum med inomhusluftproblem kan vara svårt utan systematisk och jämförbar uppföljning. Tidig upptäckning och ingripning sänker vanligtvis på kostanderna av inomhusluftproblemen – både för hälsovården och renoveringen av fastigheterna. Dessutom är det nyttigt och lugnande information, vilka klassrum inte längre behöver misstänkas. Därför är en uppföljningen av inomhusluft bra att genomföra i alla kommunens skolor. 

Varför är Klassanda en kontinuerlig tjänst? Räcker det inte att man frågar en gång?

Med Klassanda tjänsten upptäcker man dålig inomhusluft relativt snabbt. Men ibland är fastighetens problem inte ”alltid på”. Exempelvis kan mögeltoxiner endast uppenbaras i klassrum då luftens fuktighet är hög och det blåser från olika väderstreck. Ett sådant problem är omöjligt att hitta med frågeformulär eller mätning av inomhusluftkvaliteten om uppföljningen görs under en kortare tid. Vilket är mycket vanligt. Det enda sättet att upptäcka problem är genom pågående uppföljning och Klassanda är avsett för det ändamålet.

Varför behövs det symtomenkäter? Räcker det inte med mätningarna av luftenkvaliten?

Sensorerna och mätningstekniken utvecklas hela tiden. Ingen sensor är dock lika känslig som människan. Därför använder Klassanda elevernas symtomsvar som primär källa för att analysera data.

Då analysen baserar sig huvudsakligen på symtom, varför ska luftkvaliteten mätas?

Luftkvalitetsmätningar görs för att fördjupa förståelsen på möjliga orsakerna till symtom och negativa hälsoeffekter. Om det till exempel finns flera elever som lider av huvudvärk och trötthet, och samtidigt mäts hög CO2 -nivå, är det bra att först kontrollera ventilationen. Ibland kan förhöjda halter av flyktiga gaser eller partiklar förutsäga problem innan faktiska hälsoproblem uppstår. Klassanda tjänsten hjälper kommunens fastighetsansvariga med att hitta proaktivt dom klassrummen som ska åtgärdas. Därför behövs både symtomundersökningar och mätningar av inomhusluftkvaliteten.

Varför görs undersökningen i klassrummet varje vecka? Räcker det inte att man frågar varje månad eller fyra gånger per läsår?

Ju oftare undersökningen genomförs, desto säkrare är det att även tillfälliga problem hittas. Tillräckligt frekventa undersökningar ökar undersökningens tillförlitlighet.

Stör inte symtomenkäten undervisningen?

Symtomenkäten genomförs på ett snabbt och effektivt sätt och undervisningen störs knappt något. Den genomsnittliga svarstiden per elev är endast cirka 20 sekunder.

Kan man lita på svaren? Svarar eleverna sakligt?

Skolelevernas förmåga att svara på symtomenkäten har visat sig vara bra även i lågstadiet. Enligt vår erfarenhet korrelerar elevernas svar väl till mätningar i klassrummen. Det finns inget tecken på avsiktlig snedvridning eller skämt i resultaten.

Hur säkerställer man elevernas anonymitet?

Klassanda tjänsten är utformad så att ingen elevs identitet kan identifieras. Symtomenkäten görs per klassrum och data registeras per klassrum (t.ex. A123). Symtomenkäten görs i en mobiltelefon som cirkulerar i klassen. Ingen svarar med sin egen mobiltelefon, som senare kunde identifieras. Vid överföringen av data till servern används inga namna på städer eller skolor som identifierare, utan endast nummerserier.

Varför deltar inte lärarna i undersökningen?

Lärarnas symtomkartläggning skulle i princip vara lätt att genomföra med samma enkät som elevernas, och skulle till och med vara önskvärt, för att säkra en trygg arbetsmiljö. Det finns dock en utmaning gällande anonymiteten när lärarna svarar. Om vi också samlade svaret från läraren skulle det vara lätt att identifiera henmed klassnumret. Vi övervägde också att inkludera lärarens svar som en del av elevernas symtomenkät, men eftersom vuxna och barn kan reagera olika kan resultatet av symtomanalysen bli felaktig. Av denna anledning måste lärarnas symptomtester tyvärr utföras separat från Klassanda -tjänsten.

Varför har varje klassrum sin egen mobiltelefon? Kan inte en och samma mobiltelefon cirkulera i flera klasser?

Klassanda undersökningen genomförs i varje klassrum samtidigt. En klass eller en undervisningsgrupp skulle i så fall behöva svara två eller tre gånger under samma vecka, i olika klassrum. Av denna anledning har varje klassrum sin egen enkätmobiltelefon.

Vem har tillgång till resultatet av Klassanda tjänsten?

På basen av symtomenkäten och mätningarna sammanställer Klassanda en rapport för kommunens kännedom. Klassanda skickar rapporterna till de personer som abonnent av tjänsten har utsett (vanligtvis till bildnings- och fastighetssektorn samt till skolans rektor). Resultaten diskuteras vanligtvis i den kommunala inomhusluftsgruppen, särskilt ifall det finns problem som kräver åtgärder. Interna kommunikationen inom kommunen avgöras av inomhusluftsgruppen. Klassanda tillåter att rapporter delas fritt till alla som behöver tillgång till data och publiceras ifall kommunen så önskar.

Hur kan man förhindra spridningen av covid-19?

Enkätmobilen går från hand till hand i klassrummet, vilket utgör en risk för att viruset sprids. Vi rekommenderar därför att handsprit också cirkuleras i klassen efter enkätmobilen. Efter att elevern har besvarat och överräckt mobilen till nästa elev, desinficerar varje elev händerna. Denna process förhindrar att viruset sprids. Under den rådande pandemin kommer Klassanda att leverera en flaska handsprit gratis till varje klassrummen.

Vi berättar gärna mera om Klassanda tjänsten så ring oss på +358 400450405 eller klicka: