Mest frågade frågor om skolmobbning

Varför är det viktigt och nödvändigt att övervaka skolmobbning?

Skolmobbning kan leda till olika former av psykiska problem som i värsta fall kan skugga den mobbade elevens hela liv. En elev som blir mobbad kan uppleva att lärarna inte vill hjälpa till, även om problemet är att mobbningen inte har identifierats. Även livet för mobbaren kan bli bättre om deras felaktiga beteendemönster tas itu med tillräckligt tidigt. Regelbunden och systematisk övervakning av mobbning ger lärare och skolpersonal ett verktyg för att tillförlitligt identifiera mobbning och följa upp effekterna av åtgärder mot mobbning nästan i realtid.

Varför ska mobbning övervakas med återkommande enkäter – borde inte problemen tas upp genom samtal med eleverna?

Det kan vara svårt för en elev att öppna sig om upplevd mobbning inför en vuxen ansikte mot ansikte. Man kan vara rädd för att bli stämplad. Därför når en anonym enkät elevens verkliga känslor bättre än samtal. En enkät som genomförs under lektionen når regelbundet varje elev i skolan, och svarsfrekvensen är nästan 100%. Därför är resultaten från övervakningen statistiskt tillförlitliga. Frivillig feedback ger inte information om omfattningen av mobbning, och jämförelser mellan klasser kan inte göras.

Kan elever skilja på skolmobbning och vanliga gräl, och förstår även småskoleelever varje fråga rätt?

Elever, precis som vuxna, kan ha olika uppfattningar om vad mobbning är. Dessutom kan vissa termer i enkäten vara obekanta för yngre elever. Därför går läraren igenom varje fråga med eleverna med hjälp av en bildpresentation från Klassanda innan den första enkätomgången. De mänskliga figurer som syns på enkäten förtydligar den textbaserade frågan, vilket gör det möjligt att använda mobbningsenkäten smidigt även i förskolan.

Varför ska Klassanda MOBB-tjänsten införas på varje skola i kommunen? Räcker det inte att bara de mest problematiska skolorna går igenom processen?

Övervakning av skolmobbning är avsedd som ett verktyg för att identifiera även dold mobbning. Dold, icke-verbal mobbning och mobbning på sociala medier kan fortsätta om övervakningen endast omfattar skolor där fysisk mobbning observeras.

Hur kan mobbning faktiskt minskas – räcker det inte med en enkät?

En enkät i sig minskar inte mobbning. Det kan dock leda eleverna att tänka över sitt eget beteende – kan någon annan bli sårad av mina oskyldiga kommentarer till exempel. Resultaten från mobbningsenkäterna är framför allt ett verktyg för klasslärare eller handledare. Finns det mer mobbning i min klass än vanligt? Har mobbningen ökat eller minskat de senaste veckorna? Hur har mina egna åtgärder mot mobbning påverkat resultaten? Mobbningsspårningen ger en ram och struktur för att bekämpa mobbning och bygga en god klassanda.

Hur ska resultaten från mobbningsövervakningen delas?

Resultaten från mobbningsövervakningen är tillgängliga på Klassandas onlineportal, som kan nås av utvalda ansvariga personer, som varje skola bestämmer separat. Dessa ansvariga personer beslutar huruvida resultaten ska delas med personal och elever. Att presentera resultaten för eleverna och diskutera orsakerna till förändringar är enligt många lärare det bästa sättet att arbeta mot mobbning! För detaljerade resultat bör inte visas för eleverna så att de inte känner att deras svar kan identifieras.